UMCS Oferta
Międzykierunkowe indywidualne studia humanistyczne
Opis kierunku studiów:
Serdecznie zapraszamy młodych ludzi o szerokich zainteresowaniach humanistycznych do studiowania na Międzykierunkowych Indywidualnych Studiach Humanistycznych (MISH). MISH są organizowane i prowadzone przez wydziały: Filozofii i Socjologii, Humanistyczny, Pedagogiki i Psychologii oraz Politologii. MISH działają w ramach prowadzonych przez wymienione wydziały kierunków studiów, którymi są: dziennikarstwo i komunikacja społeczna, filologia polska, filologia romańska, filologia rosyjska, filologia ukraińska, filozofia, historia, informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, kulturoznawstwo, pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, rosjoznawstwo, slawistyka, socjologia, stosunki międzynarodowe. Studia są dwustopniowe. Przy zapisie na MISH kandydat deklaruje, który z wymienienionych kierunków będzie jego kierunkiem podstawowym. Na tym kierunku powinien realizować minimum programowe określone w standardach kształcenia i pisać pracę dyplomową. Podczas studiów student wspólnie z opiekunem naukowym ustala indywidualny plan studiów i program nauczania. Plan ten może uwzględniać oprócz przedmiotów realizowanych na wymienionych kierunkach wykłady ogólnouniwersyteckie i inne zajęcia, między innymi oferowane przez Instytut Muzyki Wydziału Artystycznego:

 1. historia stylów muzycznych i technik kompozytorskich (90 godz.-4sem.),
 2. specjalistyczna literatura muzyczna (45 godz. - 2 sem.),
 3. psychologia muzyki (45 godz. - 1 sem.),
 4. pedagogika muzyczna (45 godz. - 1 sem.).
 5. style i literatura muzyki rozrywkowej (15 godz. - 1 sem.),
 6. zarys etnomuzykologii (30 godz. - 1 sem.),
 7. seminarium prelekcji i krytyki muzycznej (45 godz. - 2 sem.),
 8. wybrane zagadnienia z muzykoterapii (30 godz. - 1 sem.),
 9. historia muzyki z literaturą (60 godz. - 2 sem.),
 10. historia z literaturą jazzu i pop music (90 godz. - 3 sem.).

Przedmioty maturalne i dodatkowe kryteria stanowiące podstawę postępowania rekrutacyjnego na studia pomaturalne:
 • język polski
 • język obcy nowożytny lub język mniejszości narodowej
 • historia, historia sztuki, historia muzyki, wiedza o społeczeństwie, język grecki i kultura antyczna, język łaciński i kultura antyczna (jeden przedmiot do wyboru)
 • rozmowa dotycząca zainteresowań kandydata i programu przyszłych studiów (0-150 punktów)
Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym:
LAUREACI jednej lub Finaliści co najmniej dwóch Olimpiad przyjmowani są bez postępowania kwalifikacyjnego:
 • ARTYSTYCZNA
 • FILOZOFICZNA
 • HISTORYCZNA
 • JĘZYKA ANGIELSKIEGO
 • JĘZYKA BIAŁORUSKIEGO
 • JĘZYKA FRANCUSKIEGO
 • JĘZYKA ŁACIŃSKIEGO
 • JĘZYKA NIEMIECKIEGO
 • JĘZYKA ROSYJSKIEGO
 • LITERATURY I JĘZYKA POLSKIEGO
 • WIEDZY O POLSCE I ŚWIECIE WSPÓŁCZESNYM
 • WIEDZY O PRAWACH CZŁOWIEKA
 • WIEDZY O UNII EUROPEJSKIEJ

Kandydaci na studia - przedstawiają ZAŚWIADCZENIE z Komitetu Głównego Olimpiady stopnia centralnego – bezpośrednio na Wydziale przed zakończeniem terminu rejestracji internetowej.